Vedtægter fra 1. januar 2008

V E D T Æ G T for samarbejde mellem Herning Nordre- og Herning Søndre Provsti i Viborg Stift efter bestemmelserne i  bekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 af Lov om Folkekirkens Økonomi kap. 6


om
videreførelse af FKG og driften af
FOLKEKIRKELIG KOMMUNIKATIONSGRUPPE i Herning
 

Hjemsted og formål
§1. Samarbejdets formål er at synliggøre og tydeliggøre det kristne budskab på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag i de elektroniske og trykte medier, fx gennem TV- og radioudsendelser, avisartikler, hjemmesider mm.

§2. Samarbejdets hjemsted er Herning Kommune.  

Repræsentantskabet
§3. Samarbejdet har et repræsentantskab, der afholder ordinært møde én gang årligt i februar.

§4. Repræsentantskabet består af :
-valgte repræsentanter fra provstiudvalg-valgte repræsentanter fra menighedsrådene
-personlige medlemmer, foreningsmedlemskabers repræsentanter og sognemedlemskaber uden for de samarbejdende provstier. 

§5. Revisor, provster, frivillige medarbejdere og ansatte kan deltage uden stemmeret.

§6. Hver repræsentant har én stemme.

§7. Repræsentantskabet vælger 5 personer til bestyrelsen ud af sin midte af følgende valgbare personer:
stk.1: hvert menighedsråd i provstierne har udpeget 2 personer til FKG?s repræsentantskab. 
stk.2: personlige medlemskaber, foreningsmedlemskaber og sognemedlemskaber uden for de samarbejdende provstier. 

§8. Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmødet senest to måneder før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, må være bestyrelsens formand i hænde senest fem uger før  mødet. Senest fire uger før mødet udsender bestyrelsesformanden endelig dagsorden.

§9. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde skal der orienteres om bestyrelsens arbejde det forløbne år. Ligeledes fremlægges det reviderede regnskab og budget for det kommende år,  inden materialet sendes til endelig godkendelse hos provstiudvalgene. Repræsentantskabets bemærkninger vedlægges. 

§10. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det.

§11. Funktionsperioden for sognenes repræsentantskabsvalgte svarer til menighedsrådenes valgperiode. Repræsentanter og stedfortrædere vælges i forbindelse med menighedsrådenes konstituerende møder. Repræsentantskabet fungerer, indtil der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i februar efter menighedsrådsvalget.

§12. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af sognene er repræsenteret. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal. 

§13. Der føres et protokollat over repræsentantskabets beslutninger. Protokollatet underskrives af dirigent og bestyrelsens formand.Organisation ? ledelse og kompetence

§14. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde i februar måned.

§15. Bestyrelsen er kommunikationsgruppens ledelse, og den består af 1 af provsterne fra de samarbejdende provstier samt 2 provstiudvalgsmedlemmer. Desuden er der 5 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer.

§16. Til bestyrelsen kan højst indvælges 2 ?§7, stk.2-medlemskaber?.  

§17. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. På lige årstal vælges 2 medlemmer, og på ulige årstal vælges 3.  

§18. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant, der ved et bestyrelsesmedlems forfald kan indtræde i bestyrelsen. 

§19. Valg til bestyrelse foretages skriftligt, såfremt det ønskes af én repræsentant. 

§20. Den nyvalgte bestyrelse afholder sit konstituerende møde snarest efter det afholdte repræsentantskabsmøde.På det konstituerende møde vælger bestyrelsen sin formand, som også er formand for repræsentantskabet. Endvidere vælges næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge at pege på ansatte til at varetage de to sidstnævnte poster.  

§21. Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§22.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

§23. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning med syv dages varsel.Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

§24. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, afgør formandens stemme udfaldet.

§25. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Bestyrelsesprotokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen træffer de beslutninger, der ikke ifølge vedtægterne er henlagt til repræsentantskabet.

§26. Der kan ikke ydes medlemmerne af bestyrelsen vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

§27. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. 

§28. Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året.

§29. Bestyrelsen er ansættelses- og afskedigelsesmyndighed for ansatte. Arbejdsbeskrivelsen for den lønnede bistand skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.

§30. Bestyrelsen fører tilsyn med, meddeler forskrifter og anvisninger til ansatte, som har adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. 

§31. Bestyrelsen udgør kommunikationsgruppens daglige ledelse, og dens opgaver er:
- at knytte kontakt mellem menighedsråd, foreninger og frivillige medarbejdere.
- at virke som inspirator for medarbejdergrupper.
- at medvirke til igangsætning af nye aktiviteter.
- at tage initiativ til afholdelse af kurser i kommunikation og mediebrug.
- at fastlægge hovedprincipperne for kommunikationsgruppens drift.
- at fastsætte de overordnede retningslinjer for ansattes opgaver.
- at fastsætte størrelsen af medlemmernes indskud.

Økonomi, budget, regnskab og revision
§32.  De deltagende provstier hæfter solidarisk for kommunikationsgruppens forhold.

De deltagende provstier aftaler indbyrdes en forholdsmæssig beløbsstørrelse til driftsstøtte, med hvilken den enkelte samarbejdspartner indgår i og deltager i samarbejdet. 
Under deltagelsen i samarbejdet opgøres provstiernes ejendomsret til Kommunikationsgruppens aktiver efter dette forholdsmæssige bidrag.
En samarbejdsdeltager, der udtræder af samarbejdet uden samarbejdets opløsning, har ikke krav på nogle af kommunikationsgruppens aktiver. 

§33. De deltagende provstier skal hvert år på budgettet for de respektive Provstiudvalgskasser (PUK) afsætte et beløb, der svarer til 1 års forventede udgifter for deltagelse i samarbejdet. 

§34. Bestyrelsen udarbejder et årligt budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges for repræsentantskabet til udtalelse og derefter for provstiudvalgene til godkendelse.

Bestyrelsen kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, anmode de samarbejdende provstier om at foretage yderligere indskud i samme forhold som aftalt jfr. § 33.

§35. Kommunikationsgruppens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab udarbejdes, revideres af provstirevisor, godkendes og underskrives af bestyrelsen og forelægges på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Tilsyn, opløsning mv.
§36. Vedtægten kan kun ændres ved enighed i samarbejdet og med Kirkeministeriets godkendelse. 

§37. Beslutning om kommunikationsgruppens opløsning træffes af de provstiudvalg, der deltager i samarbejdet, idet vilkårene for opløsning skal godkendes af Kirkeministeriet, jfr. lovene. 

§38. Et eventuelt overskud/underskud ved kommunikationsgruppens opløsning udbetales/dækkes af de samarbejdende provstier i forhold til deres hæftelse.

Tvister
§39. Enhver tvist om forståelse og fortolkning og uddybelse af denne vedtægt eller om forholdet i øvrigt kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.

Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2008.  Tilrettet og godkendt §15af repræsentantskab og Kirkeministeriet, 14-5-2012